Termeni şi condiţii


Vă mulţumim pentru accesarea site-ului www.boncafe.ro.
Pentru utilizarea website-ului Boncafe (numit „Site”) este necesară citirea şi acceptarea acestor termeni şi condiţii în totalitate. Serviciile pe care acest Site le furnizează sunt rezervate persoanelor peste 18 ani sau minorilor de peste 14 ani care au consimţământul părinţilor de a utiliza Site-ul.
Toate drepturile asupra acestui Site aparţin Alex Soft S.R.L., persoană juridică română cu sediul în Bucureşti, str. Banu Manta nr. 39, bl. 30, sc. A, et. 8, apt. 27, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 7610 / 2001, Cod Identificare Fiscala 14167379.
Societatea îşi rezerva dreptul de a modifica termenii şi condiţiile de utilizare a Site-ului fără notificare prealabilă, orice modificare producând efecte începând cu momentul postării pe acest Site. Accesând legătura „termeni şi condiţii” puteţi lua cunoştinţă de cea mai recentă versiune a acestora.
Societatea va avea dreptul să schimbe, suspende, înceteze sau restricţioneze folosirea Site-ului în totalitate sau parţial, în orice moment, indiferent de motiv şi fără nicio notificare, Societatea neputând fi făcută răspunzătoare pentru niciun prejudiciu adus persoanelor care utilizează acest Site.
Site-ul pe care l-aţi accesat este un site internet gratuit care furnizează informaţii şi servicii ce fac obiectul prezenţilor termeni şi condiţii.Limite ale utilizării site-ului Boncafe.ro


Atunci când accesaţi Site-ul declaraţi că sunteţi de acord să folosiţi acest serviciu numai în scopuri legale. Mai exact vă obligaţi:
a) să nu modificaţi, copiaţi, distribuiţi, transmiteţi, afişaţi, publicaţi, reproduceţi, acordaţi licenţe, creaţi produse derivate, transferaţi sau vindeţi orice fel de informaţie sau servicii obţinute de pe sau prin intermediul acestui site web;
b) să nu permiteţi sau să nu autorizaţi vreo terţă persoană să folosească Site-ul pentru a transmite sau a recepţiona material care contravine oricărei legi sau dispoziţii legale în vigoare, de natură obscenă, ameninţătoare, agresivă, defăimătoare;
c) să nu desfăşuraţi şi să nu permiteţi desfăşurarea activităţilor de cracking sau hacking, sau a atacurilor de genul "negarea serviciului" (Denial of Service); utilizatorii care violează securitatea Site-ului, a sistemelor sau reţelelor serverelor pe care acesta este menţinut pot fi acţionaţi în instanţă, civil şi penal;
Prin accesarea şi utilizarea acestui Site declaraţi că sunteţi de acord să exoneraţi de răspundere şi să nu acţionaţi Societatea în justiţie cu privire la orice pretenţie, fie şi ridicată de către un terţ, rezultată din utilizarea Site-ului şi a Internetului, cât şi cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecinţa sau de altă natură), cost, acţiune, proces, pretenţie, stricăciune, prejudiciu, cheltuială (inclusiv cheltuieli de judecată sau altă răspundere, suferită în vreun fel sau provocată direct sau indirect de Societate ca urmare a încălcării sau ignorării de către vizitator a acestor termeni şi condiţii.Conexiuni către alte site-uri


Site-ul poate conţine anumite conexiuni către pagini de Internet ale unor terţe părţi. Prin accesarea conexiunilor către alte site-uri vă asumaţi răspunderea de a respecta termenii şi condiţiile ce guvernează site-urile respective.
Prin acceptarea acestor termeni şi condiţii acceptaţi implicit faptul că Societatea nu poate controla, în nici o măsură, conţinutul terţelor site-uri. Prin urmare, Societatea nu îşi asumă nici o responsabilitate faţă de vizitatori cu privire la informaţiile de orice natură conţinute pe respectivele site-uri.
Orice includere de link-uri spre alte site-uri este realizată pentru singurul motiv de a veni în ajutorul vizitatorilor Site-ului şi nu implică sprijinirea de către Societate a materialului disponibil pe sau prin acele site-uri şi nici vreo asociere cu operatorii lor. Vizitatorul accesează acele situri şi le foloseşte produsele şi serviciile exclusiv pe propriul risc.ID utilizator


Unele funcţii ale acestui Site impun înregistrarea prin selectarea unui identificator de utilizator ("ID utilizator") şi a unei parole unice, precum şi prin furnizarea anumitor informaţii personale. Dacă selectaţi un ID utilizator pe care Societatea, prin propria sa libertate de decizie, îl consideră ofensator sau inadecvat, Societatea are dreptul de a suspenda sau şterge contul dumneavoastră.
Sunteţi de acord (a) să păstraţi confidenţialitatea parolei dumneavoastră şi să accesaţi sistemul folosind numai ID-ul dumneavoastră de utilizator şi parola dumneavoastră, (b) să vă părăsiţi contul la sfârşitul fiecărei sesiuni de pe Site şi (c) să anunţaţi imediat Societatea cu privire la orice utilizare neautorizată a ID-ului de utilizator şi a parolei dumneavoastră. Sunteţi în totalitate responsabil de toate activităţile care se desfăşoară sub ID-ul dumneavoastră de utilizator. Societatea nu va fi responsabilă de nici o pierdere sau pagubă rezultată prin utilizarea necorespunzătoare a parolei dumneavoastră sau a nerespectării prevederilor prezentei Secţiuni.
Pentru a fi funcţionale si a permite logarea pe Site, ID-urile de utilizator trebuie validate printr-o cerere de confirmare prin email a abonării. Societatea îşi rezervă dreptul de a trimite de maxim trei ori cererile de confirmare prin email a abonării pe Site.
Sunteţi de acord ca Societatea, prin exercitarea libertăţii proprii de decizie şi fără notificare sau răspundere faţă de dumneavoastră sau de orice terţ, poate elimina imediat ID-ul dumneavoastră de utilizator, respectiv şterge sau îndepărta din Site orice conţinut asociat cu ID-ul dumneavoastră de utilizator. Printre motivele unei asemenea eliminări se numără, fără a se limita la, perioade extinse de inactivitate sau de încălcare a prevederilor acestor termeni şi condiţii de utilizare a Siteului.Securitatea datelor personale şi a informaţiilor


Datele dumneavoastră personale vor fi dezvăluite doar angajaţilor Societăţii şi angajaţilor împuternicitului, în scopul prelucrării.
Prin acceptarea acestor termeni şi condiţii vă daţi acordul pentru includerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în baza de date a Societăţii. Baza de date astfel creată va fi folosită în scop de marketing direct. Astfel, veţi fi ţinuţi la curent cu mesaje informative din partea noastră şi cu ofertele de bunuri şi servicii comercializate de partenerii noştri prin poştă, e-mail, sms, etc (”Newsletter”). Veţi putea renunţa, oricând  şi fără nici un prejudiciu, la primirea mesajelor tip Newsletter, prin dezabonarea de la acest serviciu, conform instrucţiunilor de pe Site.
În legătură cu prelucrarea datelor personale, Societatea vă garantează următoarele drepturi prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date:
o    dreptul de acces la date: aveţi dreptul de a obţine de la Societate, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu prelucrate de către Societate;
o    dreptul de intervenţie asupra datelor: aveţi dreptul de a obţine de la Societate, la cerere şi în mod gratuit:
1.    după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
2.   după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
3.  realizarea notificării către terţe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;
o    dreptul de opoziţie: aveţi dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia dumneavoastră particulară, ca datele care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.
o    dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: aveţi dreptul de a cere şi de a obţine:
1.   retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa dumneavoastră, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul dumneavoastră ori alte asemenea aspecte;
2.   reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa dumneavoastră, care vă afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la punctul anterior.
În vederea exercitării drepturilor sus menţionate, puteţi solicita de la Societate acest lucru, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, pe adresa Societăţii. Societatea va fi obligată să vă comunice măsurile luate precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana dumneavoastră, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.
o    dreptul de a vă adresa justiţiei: fără a se aduce atingere posibilităţii de a vă adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, aveţi dreptul de a vă adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legea nr. 677/2001, care v-au fost încălcate.

De asemenea, prin acceptarea acestor termeni şi condiţii vă daţi acordul ca, în eventualitatea unui câştig  de orice natură, numele, imaginea dumneavoastră şi natura premiului să fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare, fără alte obligaţii sau plăţi din partea Societăţii. Totuşi, pentru motive justificate, veţi putea retrage oricând consimţământul privitor la folosirea imaginii dumneavoastră de către Societate. Retragerea consimţământului trebuie să fie făcută în scris, să fie expresă, explicită şi să fie adusă la cunoştinţa Societăţii în timp util.   
Datele dumneavoastră personale vor fi folosite de Societate şi colaboratorii săi numai în scopul declarat al acestui Site. Datele personale vor fi folosite în scopul de a transmite informaţii cu privire la produsele noastre, promoţii, buletinele informative periodice, etc., precum şi cu privire la produsele şi serviciile partenerilor noştri.
Orice informaţie pe care o veţi dezvălui pe Site se poate să nu fie în siguranţa pe durata transmiterii ei prin Internet. Terţe parţi au posibilitatea de a intercepta transmisiunile pe care le faceţi când utilizaţi acest Site. Prin urmare, Societatea nu va fi responsabilă pentru prejudiciile pe care le veţi putea suferi dumneavoastră sau altă persoană ca rezultat al intercepţiei neautorizate în cadrul utilizării acestui Site.Declinarea responsabilităţii


Conţinutul Site-ului (texte, descrieri ale produselor, caracteristici tehnice, imagini, simboluri) a fost alcătuit în colaborare strânsă cu reprezentanţii mărcilor produselor respective în România. Din acest motiv, Societatea nu îşi asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate prin intermediul Site-ului, acestea fiind identice cu cele puse la dispoziţia noastră de către reprezentanţii fiecărei mărci. De asemenea imaginile sunt prezentate pe Site cu titlu de prezentare, produsele livrate putând diferi faţă de imagini în orice mod (culoare, accesorii, aspect, etc). Societatea nu poate garanta disponibilitatea în stocuri a produselor afişate.Contribuţii la Site


Societatea nu revendică proprietatea asupra niciunui conţinut pe care-l trimiteţi Site-ului ("Contribuţie"); totuşi, Societatea are dreptul de a elimina orice Contribuţie care încalcă prezenţii termeni şi condiţii de utilizare a Siteului sau care este ofensatoare într-un alt mod, conform unei determinări unic realizate de Societate. Prin trimiterea Contribuţiei în vederea includerii în Site, indicaţi şi garantaţi că dispuneţi de toate permisiunile necesare pentru a acorda licenţa care urmează către Societate.
Prin aceasta, acordaţi Societăţii şi succesorilor săi o licenţă globală, non-exclusivă, fără plată de redevenţe, transferabilă şi sublicenţiabilă de a utiliza, copia, distribui, transmite, pregăti opere derivate din, prezenta în public, interpretă în public această Contribuţie pe, prin intermediul sau în legătură cu serviciul, în orice formate media şi prin orice canale media, inclusiv, dar fără a se limita la promovarea şi redistribuirea unei părţi a serviciului (şi a operelor sale derivate). Această licenţă acordată de dumneavoastră încetează atunci când dumneavoastră sau Societatea elimină Contribuţia dumneavoastră din Site. Contribuţia dumneavoastră poate fi transmisă prin diferite reţele şi modificată astfel încât să se conformeze şi să se adapteze la cerinţele tehnice.
Orice material, informaţie sau idee pe care o transmiteţi către Societate, prin orice mijloc, poate fi diseminată sau utilizată de către Societate fără compensaţii sau răspundere faţă de dumneavoastră, indiferent de scop, inclusiv, dar fără a se limita la dezvoltarea, producerea şi comercializarea produselor. Totuşi, această prevedere nu se aplică informaţiilor personale, care fac obiectul politicii noastre de confidenţialitate.

Reclamarea încălcării drepturilor de autor


Dacă credeţi că opera dumneavoastră (în forma inclusă în Site) a fost copiată, prezentată sau distribuită într-un mod care constituie o încălcare a drepturilor de autor, vă rugăm să notificaţi aceasta Societăţii.
O notificare privind încălcarea reclamată trebuie să se constituie într-o comunicare scrisă, aşa cum este descris în continuare, şi trebuie să conţină în bună măsură toate elementele următoare: (a) o semnătură fizică sau electronică a unei persoane autorizate să acţioneze în numele posesorului interesului privind drepturile de autor care se presupune că au fost încălcate; (b) o descriere a operei/operelor protejată(e) de atare drepturi de autor şi o identificare a materialului prin care se reclamă încălcarea drepturilor respective; (c) o descriere a numelui exact al operei prin care se încalcă drepturile de autor şi a locaţiei acesteia în cadrul serviciului; (d) informaţii suficiente pentru a permite Societăţii să vă contacteze, precum adresă fizică, număr de telefon şi adresă de e-mail; (e) declaraţie prin care arătaţi că aveţi convingerea de bună credinţă că utilizarea materialului identificat în maniera faţă de care se face reclamaţia nu este autorizată de posesorul dreptului de autor, de agentul său sau de lege; (f) o declaraţie prin care arătaţi că informaţiile cuprinse în notificare sunt exacte şi că, sub pedeapsa sperjurului, sunteţi autorizat să acţionaţi în numele posesorului dreptului de autor.
Societatea va răspunde la orice formă de reclamaţii privind o presupusă încălcare a drepturilor de autor.Declaraţie de non-garanţie


*CITIŢI CU ATENŢIE* Înţelegeţi şi sunteţi de acord că utilizaţi Site-ul pe propriul dumneavoastră risc. Serviciul este furnizat „ca atare“ şi "în forma disponibilă" şi în măsura maxim admisibilă permisă de lege. Societatea nu recunoaşte, în mod expres, nicio garanţie, explicită sau implicită, privind Site-ului şi utilizarea de către dumneavoastră a acestuia, incluzând, dar fără a se limita la garanţiile implicite de mercantibilitate, caracter adecvat unui anumit scop, acurateţe şi neîncălcare a drepturilor de autor. Societatea nu face nici un fel de reprezentare sau garanţii cu privire la acurateţea sau completitudinea Conţinutului pus la dispoziţie prin intermediul Serviciului sau la conţinutul oricăror website-uri cu legături cu Site-ul. Societatea nu garantează, nu-şi însuşeşte,şi nu-şi asumă responsabilitatea pentru nici un produs sau serviciu oferit de un terţ sau la care se face reclamă prin intermediul Site-ului sau al oricărui website conectat la acesta sau prezentat pe orice banner sau material publicitar, şi Societatea nu va fi parte şi nu va fi responsabil în nici un fel pentru monitorizarea vreunei tranzacţii între dumneavoastră şi terţi furnizori de produse sau servicii. Ca şi în cazul achiziţiei unui produs sau serviciu prin orice mijlocire sau în orice mediu, trebuie să vă folosiţi cea mai bună judecată şi să manifestaţi atenţie acolo unde este cazul. Niciun sfat sau informaţie, orală sau scrisă, obţinută de dumneavoastră de la Societate sau prin intermediul Site-ului nu va crea vreo garanţie nespecificată în mod expres în prezenta Declaraţie privind termenii de furnizare a serviciului.Limitarea răspunderii


*CITIŢI CU ATENŢIE* Înţelegeţi şi sunteţi de acord că Societatea nu va fi răspunzătoare faţă de dumneavoastră pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, incidentale, speciale, pe cale de consecinţă sau exemplare, care includ, fără limitare, pagube pentru pierderea de profituri, clientelă, utilizare, date sau alte pierderi imateriale (chiar dacă Societatea a fost informată cu privire la posibilitatea unor atare pagube), derivate din: (a) utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Site-ul; (b) costul procurării de servicii substitut rezultate din orice servicii obţinute prin intermediul Site-ului sau de la acesta; (c) accesul neautorizat sau alterarea transmisiilor sau a datelor dumneavoastră; (d) declaraţii sau conduită a oricărui terţ în ceea ce priveşte Site-ul; (e) inexactităţi, greşeli sau erori de conţinut; (f) leziuni personale sau daune aduse proprietăţii, indiferent de natura acestora, derivate din accesul şi utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului; (g) orice defecte de program, viruşi, „cai troieni“ sau entităţi similare, care pot fi transmise Site-ului sau prin acesta de către un terţ; sau (h) orice altă chestiune privind Site-ul, indiferent că se bazează pe garanţie, contract, prejudiciu sau orice altă teorie juridică. În eventualitatea în care această limitare a răspunderii va fi considerată, indiferent de motiv, inaplicabilă sau neexecutorie, sunteţi de acord ca răspunderea totală a Societăţii să nu depăşească suma de cincizeci (50) euro.Compensaţie


Sunteţi de acord ca, pe cheltuială proprie, să despăgubiţi, să protejaţi Societatea, pe angajaţii, agenţii şi reprezentanţii acesteia împotriva oricărei reclamaţii, reclamaţii ipotetice, urmăriri judiciare, acţiuni juridice sau proceduri administrative care derivă din sau este corelată cu utilizarea Site-ului sau accesul la acesta, respectiv din încălcarea acestor termeni şi condiţii de către dumneavoastră sau, urmare a cooperării sau neglijenţei dumneavoastră, de altă persoană care foloseşte ID-ul dumneavoastră de utilizator.Declaraţie de renunţare şi indivizibilitate


Neexercitarea sau neexecutarea de către oricare dintre părţi a oricărui drept sau prevedere a acestor termeni şi condiţii nu va constitui o renunţare la dreptul sau prevederea respectivă. Dacă oricare dintre prevederile acestor termeni şi condiţii, inclusiv Declaraţia de non-garanţie sau Limitarea răspunderii, sunt declarate neîntemeiate, neexecutorii sau nule de către o instanţă, părţile cad totuşi de acord ca instanţa să depună eforturi pentru a transpune în practică intenţiile părţilor aşa cum sunt reflectate în prevederea respectivă, iar celelalte prevederi ale termenilor şi condiţiilor rămân valabile şi în vigoare.Legislaţia în vigoare


Aceşti termeni şi condiţii de accesare şi navigare prin intermediul Site-ului vor fi guvernaţi de şi interpretaţi în conformitate cu legile României, fără a lua în considerare conflictul între prevederile legale. Orice acţiune intentată de dumneavoastră împotriva Societăţii în temeiul acestor termeni şi condiţii va fi înaintată exclusiv instanţelor din România, mun. Bucureşti, şi orice acţiune intentată de Societate împotriva dumneavoastră în temeiul acestor termeni şi condiţii va fi prezentată, la alegerea Societăţii, instanţelor din Bucureşti sau instanţelor competente din jurisdicţia în care domiciliaţi.Statutul limitărilor


Sunteţi de acord ca, indiferent de orice statut sau lege contrară, orice plângere sau acţiune derivată din sau corelată cu utilizarea Site-ului trebuie depuse în termen de un (1) an după apariţia plângerii sau acţiunii, sau vor fi supuse prescripţiei.

Cesionare


Toate drepturile asupra acestui Site şi drepturile şi licenţele pe care le implică pot fi cesionate sau transferate de către Societate fără restricţii.Comentarii/Cereri


Dacă aveţi orice comentarii sau cereri privind aceşti termeni şi condiţii sau Site-ul, vă rugăm să ne contactaţi în scris, la adresa prevăzută în preambul.Drepturi de autor şi de proprietate intelectualăToate informaţiile expuse, transmise sau conţinute pe Site, inclusiv dar nelimitându-se la, meniuri, articole, texte, fotografii, ilustraţii, muzică, clipuri audio şi video, mărci comerţ, etc. sunt protejate de legile dreptului de autor şi de proprietate intelectuală. Toate drepturile de proprietate intelectuală cu privire la materialele postate pe Site sunt deţinute de către Societate, de partenerii şi de furnizorii acesteia. Puteţi utiliza copii, distribui şi transmite conţinutul Site-ului numai în măsura în care aceasta se face ca parte a folosirii datelor personale ale utilizatorului Site-ului.
Prin accesarea şi folosirea Site-ului, confirmaţi că aţi citit şi acceptat aceşti termeni şi condiţii. Utilizarea Site-ului de către dumneavoastră implică acceptarea necondiţionată a acestor termeni şi condiţii.
În cazul în care nu sunteţi de acord cu aceşti termeni şi condiţii, vă rugăm încetaţi navigarea pe acest Site.


Savurează o ştire, un ceai sau o cafea numai cu Boncafe!


Copyright © 2008 boncafe.ro
Toate drepturile rezervate.